แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกาญจนบุรีขอแนะนำเกี่ยวกันสังคมพื้นบ้านก่อนนะครับ

           วิถีการผลิตดั้งเดิมของสังคมกะเหรี่ยงที่วางอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเพื่อยังชีพ ภายใต้วิธีคิดแบบองค์รวมที่นำมโนทัศน์ที่มีต่อธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องผีและจริยธรรมแบบพุทธมาผสมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนในการดำเนินชีวิต และระบบความสัมพันธ์ทางสังคมโดยมิได้แยกจากกัน มีความสอดคล้องและเอื้อให้เกิดความยั่งยืนของสังคมมนุษย์และธรรมชาติ ซึ่งอยู่ร่วม ในระบบนิเวศเดียวกันภายใต้บริบทของความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง บนพื้นฐานของความพอเพียง แบ่งปันไม่ละโมบ ไม่สะสม ย่อมเอื้อให้เกิดความเกื้อกูล เสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งในแง่ชนชั้นทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนกะเหรี่ยงเกิดจากปัจจัยหลักจากภายนอก 2 ประการได้แก่
            1. กลไกการพัฒนาของรัฐ การใช้กฎหมายในการควบคุมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชุมชน ด้วยนโยบายการพัฒนาชาวเขาแบบกลืนกลาย และดึงให้ชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโยอาศัยเครื่องมือในการพัฒนาต่างๆ 
            2. การเชื่อมต่อของชุมชนกะเหรี่ยงกับเมืองและระบบกลไกตลาดทุนนิยม โดยผ่านถนนและสื่อต่าง ๆ การแต่งงานกับคนนอกพื้นที่ การเข้ามาซื้อที่ดินในชุมชนของนายทุน การอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนภายนอกชุมชนและแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของบ้านทิพุเย

ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทิพุเย เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กำลังพล ร.19 พัน.3 ได้ร่วมกันกับชาวบ้านช่วยพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ชีวิตแบบดั่งเดิมของชาวบ้าน เช่น ชาวกระเรียง ชาวเย้า เป็นต้น ช่วงนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเยี่ยมชมความเป็นอยู่และกิจกรรมต่างที่่ชาวบ้านในพื้นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกมากมาย

การทอผ้าใหม

     การการทอผ้าไหมของไทยมีมาเนิ่นนานแล้ว แต่เดิมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสาวไหมเองโดยใช้กี่ธรรมดา เพื่อทอใช้สอยกันภายในครอบครัวเท่านั้น และจัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความประณีตและความพิถีพิถันในการผลิตอย่างยิ่งยวด เส้นใยไหมที่ถักสานร้อยเรียงกันแต่ละเส้นจากกี่ทอมือจึงแลกมาด้วยความอุตสาหะ ทำให้เป็นผ้าที่มีค่ายิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงถูกเลือกให้เป็นผ้าที่ใช้สวมใส่เฉพาะเทศกาลสำคัญ หรือมอบเป็นของขวัญสำหรับคนที่รับและนับถือ ไหมได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งเส้นไหม
การปักผ้าด้วยมือ

การปักผ้าด้วยมือนั้น เกิดจากการเริ่มต้นด้วยความคิดสร้างและจิตนาการของตัวเอง หรือจากธรรมชาติต่างๆ โดยคนที่ทำนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกคนว่างงาน แต่หารายได้เสริมนอกจากการทำไร่ ทำส่วน ของชาวกระเรียง ชาวเย้า และชาวมอญ จนทำให้มีคนเริ่มสนใจในลวดลายของผ้าที่ปักมากขึ้น ซึ่งมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก และวิธีที่ยากในการปักของผ้าในภาพต่างๆ 

แผนที่ไปบ้านทิพุเย
@facebook.com/Tianmiza

 
Tianmiza


( Last update on 2013-10-24 )

 Artticle |  Email |  Facebook

831 : 1,100