คำสั่ง ping คืออะไรPing คือโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้ทดสอบว่าโฮสต์ปลายทางได้เชื่อมต่อกับเป้าหมายปลายทางอยู่หรือไม่  โดยเป้าหมายปลายทาง คือ  เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถกำหนดหมายเลข ip address ได้ โดยการพิมพ์คำสั่งผ่านโปรแกรม command prompt โดยกำหนดปลายทางเป็น ชื่อของเครื่องหรืออุปกรณ์ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย หรือเว็บไซต์ เป็นต้น
คำสั่ง Ping ทำงานโดยการส่งข้อมูล ICMP ประเภท "echo request" ไปยังโฮสต์เป้าหมาย และรอคอยการตอบรับเป็นข้อมูล "echo response" กลับมา นอกจากนี้ โปรแกรม Ping ยังสามารถประมาณเวลาเดินทางโดยเฉลี่ยของข้อมูลไปกลับ โดยคำนวณจากช่วงเวลาและอัตราเร็วในการตอบรับ เป็นหน่วยมิลลิวินาที และอัตราการสูญเสียข้อมูลระหว่างโฮสต์เป็นเปอร์เซ็นต์ได้อีกด้วย

คำสั่ง ping มีรูปแบบต่างๆ ดังนี้Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] target_name

ตัวเลือกของคำสั่ง
-t Ping ไปยัง Host ตามที่ระบุเรื่อยๆ จนกว่าจะสั่งยกเลิกโดยกดแป้น Ctrl-C.และหากต้องการดูสถิติให้กดแป้น Ctrl-Break
-a เปลี่ยนหมายเลข IP Address ของ Host เป็นชื่อแบบตัวอักษร
-n count Ping แบบระบุจำนวน echo ที่จะส่ง
-l size กำหนดขนาด buffer
-f ตั้งค่าไม่ให้แยก flag ใน packet.
-i TTL Ping แบบกำหนด Time To Live โดยกำหนดค่าตั้งแต่ 1-255
-v TOS กำหนดประเภทของบริการ (Type of service)
-r count Ping แบบให้มีการบันทึกเส้นทางและนับจำนวนครั้งในการ hops จนกว่าจะถึงปลายทาง
-s count Ping แบบนับเวลาในการ hop แต่ละครั้ง
-j host-list Loose source route along host-list.
-k host-list Strict source route along host-list.
-w timeout Ping แบบกำหนดเวลารอคอยการตอบรับ 


เนื่องจากคำสั่งนี้ เป็นคำสั่งที่มีการส่งแพ็กเกจจากเครื่องผู้ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องปลายทาง และมีตัวเลือก (?t, -n) ที่อาจจะก่อปัญหาได้ เช่น ถ้าผู้ใช้ สั่งปิง โดยใส่ตัวเลือกให้ส่งแพ็คเกจไปเรื่อยๆ จำนวนหลายๆ ครั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องปลายทางก็จะต้องคอยส่งสัญญาณตอบกลับแบบ ไม่รู้จบ (เลยไม่ต้องทำงานอื่นกัน) อาจจะทำให้ระบบเครือข่ายมีปัญหาได้ ดังนั้น ผู้ดูแลระบบบางแห่งจึงตัด หรือสั่งระงับการส่งสัญญาณตอบรับคำสั่ง Ping ออกจากเซอร์วิสของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น จึงทำให้บางทีผลการตรวจสอบระบบเครือข่ายด้วยคำสั่งนี้อาจจะไม่แน่นอนอีกต่อไป 

 
Tianmiza


( Last update on 2013-05-14 )

 Artticle |  Email |  Facebook

14,296 : 16,971