เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Network คือ การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการอันได้แก่ การสื่อสาร (Communication) , การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing), การใช้ข้อมูลและแฟ้มข้อมูลร่วมกัน (Data and File Sharing), การเข้าใช้งานระยะไกล (Remote Login), ความเชื่อถือได้ (Reliability) และการลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) เป็นต้น 
เมื่อทราบแล้วว่า Computer Network หมายถึงการนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยจุดประสงค์หลักนั้นก็คือการใช้งานทรัพยากรณ์ร่วมกัน ความคิดพื้นฐานอันนี้นำไปสู่การจำแนกการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายในคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ รวมถึงการจำแนกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราจะกล่าวกันในบทนี้ 

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์นิยมแบ่งตามขนาดของเครือข่าย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ LAN , MAN ,และ WAN 
LAN (Local Area Network) ระบบเครื่องข่ายท้องถิ่น เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร อาจเป็นเครือข่ายที่อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆ
MAN (Metropolitan Area Network) ระบบเครือข่ายเมือง เป็นระบบเครือข่ายที่กว้างกว่าระบบ LAN อาจต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน นั่นหมายถึงใน MAN จะประกอบไปด้วย LAN หลายๆโครงข่ายก็ได้  
WAN (Wide Area Network) ระบบเครือข่ายกว้างไกล เป็นการสื่อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีป หรือทั่วโลก อาจต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศ ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)


  
หากมองโดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่าประเภทเครือข่ายคอมพิวเตอร์ WAN , MAN ,และ LAN ก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ในระยะทางที่ต่างกันเท่านั้นเอง โดย WAN อาจมาจาก MAN และ LAN ตามลำดับ ระบบ LAN จึงเป็นพื้นฐานของการติดต่อกันภายใน และภายนอกองค์กร และมักเรียกติดปากกันว่า LAN กันระหว่างเครื่อง, สาย LAN , อุปกรณ์ LAN เป็นต้น   

สรุปเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐานคือ LAN

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือการเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์(หรืออุปกรณ์) โดยแบ่งประเภทตามขนาดของการเชื่อมต่อ ได้แก่ WAN MAN และ LAN ในที่นี้จะเน้นย้ำในเรื่องของระบบเครือข่ายท้องถิ่น หรือ LAN จะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การดูแลระบบต่อไปในอนาคต 
เห็นได้ชัดว่า Admin พึ่งจะเริ่ม Intro เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Network ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานของพื้นฐานของหลายๆท่าน อาจเป็นเนื้อหาในรายงานของน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย ได้(^^') แต่เชื่อว่าพื้นฐานนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เขียนจะค่อยๆก้าวเนื้อหาให้ดูน่าสนใจขึ้นไปทีละขั้น จากพื้นฐานไปสู่ทิปและเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับ Computer Network นี้ 
   

 
   
 

 
MrPandaman


( Last update on 2014-07-26 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

2,207 : 2,599