การประกาศ Array

รูปแบบการประกาศตัวแปรอาเรย์ การประกาศตัวแปรอาเรย์จะประกอบด้วย ชนิดข้อมูล, ชื่อตัวแปร และ จำนวนข้อมูลครับ จะจัดอยู่ในรูปแบบ ดังนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างดังภาพ จะเป็นกาศประกาศอาเรย์แบบกำหนดขนาด บรรทัดแรกกำหนดอาเรย์ มีชนิดข้อมูลเป็น double มีชื่อตัวแปรว่า num ขนาดของข้อมูลอาเรย์เท่ากับ 10, บรรทัดที่สองกำหนดอาเรย์ มีชนิดข้อมูลเป็น string มีชื่อตัวแปรว่า str ขนาดของข้อมูลอาเรย์เท่ากับ 99 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-05-03 )

 Artticle |  Email |  Facebook

199 : 211